גמול ההשתלמות הינו רכיב שכר המהווה גמול מקצועי הניתן לעובדים שסיימו קורסים והשתלמויות מקצועיים ועונים על כללים מסויימים המוגדרים בהסכמים הקיבוציים. כיום, קיימים הסדרים בנושא גמול ההשתלמות בכל הדירוגים בסקטור הציבורי. ועדות גמול ההשתלמות פועלות בהתאם לאמות-המידה שנקבעו במוסד לבוררות מוסכמת, או בהסכמים קיבוציים הנערכים בין המעסיקים והאיגודים המקצועיים.

 

עובדים, אשר עומדים בכללי הזכאות צריכים לפנות לגב' אתי דהן, באגף משאבי אנוש על מנת לקבל ממנה את ההפניות והטפסים לועדה לגמול השתלמות.

 

למידע נוסף ניתן לפנות לנציגי הסקטורים השונים:
אריאלה ברק, סיון חלימי - מנהלי (אחיד)
לאה נווה, אלעד לנדאו - בכ"מ עמ"מ
גיל לרנר - מהנדסים
שושי שלום - הנדסאים וטכנאים
רקפת כלב - מח"ר